• Koszt konferencji to 990 PLN, uiszczony na podstawie rachunku pro forma, który zostanie wysłany do uczestnika drogą mailowa wraz z akceptacją abstraktu. W ramach tej opłaty organizatorzy zapewniają w przypadku stacjonarnej formy konferencji udział w imprezach towarzyszących (uroczysty bankiet), dwa obiady, materiały konferencyjne (książka zawierająca abstrakty artykułów z numerem ISBN, z numerem DOI) oraz publikacja krótkiego artykułu w monografii konferencyjnej w formie e-booka z numerem ISBN i ISSN oraz numerem DOI.

  • W przypadku kwalifikacji długiego artykułu do publikacji w jednym z pism naukowych, występuje dodatkowa opłata wydawnicza stosowana przez dane pismo.

    W przypadku artykułów zaakceptowanych do druku w pismach Oeconomia Copernicana lub Equilibrium opłata konferencyjna pokrywa wyłącznie koszty opłaty za zgłoszenie artykułu do pisma (submission fee). W przypadku akceptacji artykułu do druku przez dane pismo autor zobowiązany jest do pokrycia ostatecznej opłaty wydawniczej - Publication fee. W przypadku artykułu wstępnie zaakceptowanego do druku w piśmie Ekonomia i Prawo. Economics and Law (wstępna akceptacja odbywa się na podstawie procesu recenzowania artykułu na poziomie konferencji wykonanego przez członków rady recenzentów) autor zobowiązany jest do pokrycia - Submission fee. Redakcja pisma Ekonomia i Prawo. Economics and Law zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowej tury recenzji na poziomie wydawniczym. W przypadku negatywnej recenzji na poziomie wydawniczym oraz odrzucenia artykułu redakcja pisma Ekonomia i Prawo. Economics and Law nie zwraca wpłaconego submissin fee. W przypadku finalnej akceptacji artykułu do druku redakcja pisma Ekonomia i Prawo. Economics and Law nie stosuje dodatkowych opłat za publikację. Szczegółowe informacje dotyczące wspomnianych kosztów dostępne są na stronach pism. W przypadku pozytywnych recenzji długiej wersji artykułu na poziomie recenzji konferencyjnej oraz braku akceptacji artykułu do druku przez żadną z redakcji pism, autor tekstu otrzyma możliwość zgłoszenia tekstu do druku w jednej z monografii wydanej przez Instytut Badań Gospodarczych (rozdział w monograficznej książce konferencyjnej uzyskuje 20 punktów MNiSW). Koszty druku takiej publikacji są wliczone w koszty opłaty konferencyjnej.

  • Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania na czas konferencji. 

 

  • Uczestnik konferencji powinien do 30 grudnia 2020 r. (I termin zgłoszenia) lub do 15 marca 2021 r. (II termin zgłoszenia) wnieść opłatę konferencyjną na konto.

 

  • E-rachunek pro forma zostanie wysłany do każdego uczestnika wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia udziału w konferencji. Rachunek stanowiący finalny dokument księgowy potwierdzający zrealizowana płatność zostanie wysłany do danego uczestnika drogą mailową. Uczestnik jest zobowiązany do przekazania otrzymanego rachunku swojej jednostce księgowej w celu rozliczenia płatności. 

Conference Journals Indexed in:

wos

Social Sciences Citation Index

Current Contents Social And Behavioral Sciences | Essential Science Indicators

loga baz

Conference Proceedings

will be sent to the

CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX - SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES accessible in the Web of Science Core Collection database.

Wyszukiwarka