Każdy z uczestników ma możliwość zgłoszenia na potrzeby publikacji (4 ścieżki udziału w konferencji):

1. Wyłącznie abstraktu, który zostanie opublikowany w książce abstraktowej konferencji - zgłoszenie abstraktu stanowi warunek udziału w konferencji z wystąpieniem.

2. Krótki artykułu na potrzeby publikacji w Monograficznej Książki Konferencyjnej w serii wydawniczej Contemporary Issues in Economy (publikacja w formie e-booka z numerem ISBN, ISSN, indeksowana w RePEc EconPapers, Google Schoolar, publikacja zostanie zgłoszona do CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX - SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES - Web of Science) - w tym celu należy przysłać krótką wersję artykułu nie przekraczającą 21 tys. znaków (ze spacjami). Artykuł powinien zostać przygotowany zgodnie z szczegółowymi wymogami dostępnymi w dziale "materiały do pobrania" --> Szablon z wymogami edytorskimi --> krótki artykuł --> Proceedings. Conference Proceedings zostaną opublikowane przed konferencją.

Instytut Badań Gospodarczych jako wydawca sersii Contemporary Issues in Economy  znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 w grupie Poziom I - 80 punktów, Lp. 173, Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa 27300. Z tego względu rozdział w monograficznej książce konferencyjnej uzyskuje 20 punktów MNiSW.

3. Artykułu na potrzeby publikacji w pismach naukowych znajdujących się na liście czasopism punktowanych MNiSW (dwa pisma 70 punktów i 40 punktów) - w tym celu należy przysłać długą wersję artykułu (minimalna długość artykułu wynosi 21 tyś. znaków (ze spacjami)). Artykuł powinien zostać przygotowany zgodnie z szczegółowymi wymogami dostępnymi w dziale "materiały do pobrania" --> Szablon z wymogami edytorskimi --> długi artykuł --> Pisma naukowe. Artykuły zostaną opublikowane po konferencji.

W przypadku artykułów zaakceptowanych do druku w pismach Oeconomia Copernicana lub Equilibrium opłata konferencyjna pokrywa wyłącznie koszty opłaty za zgłoszenie artykułu do pisma (submission fee). W przypadku akceptacji artykułu do druku przez dane pismo autor zobowiązany jest do pokrycia ostatecznej opłaty wydawniczej - Publication fee.

W przypadku artykułu wstępnie zaakceptowanego do druku w piśmie Ekonomia i Prawo. Economics and Law (wstępna akceptacja odbywa się na podstawie procesu recenzowania artykułu na poziomie konferencji wykonanego przez członków rady recenzentów) autor zobowiązany jest do pokrycia - Submission fee. Redakcja pisma Ekonomia i Prawo. Economics and Law zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowej tury recenzji na poziomie wydawniczym. W przypadku negatywnej recenzji na poziomie wydawniczym oraz odrzucenia artykułu redakcja pisma Ekonomia i Prawo. Economics and Law nie zwraca wpłaconego submissin fee. W przypadku finalnej akceptacji artykułu do druku redakcja pisma Ekonomia i Prawo. Economics and Law nie stosuje dodatkowych opłat za publikację.

Szczegółowe informacje dotyczące wspomnianych kosztów dostępne są na stronach pism.

W przypadku pozytywnych recenzji długiej wersji artykułu na poziomie recenzji konferencyjnej oraz braku akceptacji artykułu do druku przez żadną z redakcji pism, autor tekstu otrzyma możliwość zgłoszenia tekstu do druku w jednej z monografii wydanej przez Instytut Badań Gospodarczych (rozdział w monograficznej książce konferencyjnej uzyskuje 20 punktów MNiSW). Koszty druku takiej publikacji są wliczone w koszty opłaty konferencyjnej.

4. Jeden ten sam artykuł w dwóch wersjach: krótkiej (do 21 tys. znaków (ze spacjami)) na potrzeby publikacji w Książki Konferencyjnej w serii wydawniczej Contemporary Issues in Economy oraz długiej wersji na potrzeby publikacji w pismach naukowych - w tym celu uczestnik zgłasza artykuł w obydwu formach.

Podstawowe różnice pomiędzy krótką wersją artykułu na potrzeby książki konferencyjnej oraz długą wersją artykułu na potrzeby publikacji w pismach:

 • Tytuł - tytuł obydwu wersji artykułu nie powinien być taki sam,
 • Abstrakt - powinny występować różnice w abstrakcie,
 • Długość artykułu - krótka wersja do 21 tyś. znaków (ze spacjami), długa wersja minimalna długość 21 tyś znaków (ze spacjami), gdzie długa wersja artykułu powinna być źródłem znaczącej merytorycznej wartości dodanej w porównaniu z krótką wersją tekstu,
 • Zawartość artykułu - krótka wersja artykułu powinna przede wszystkim sygnalizować wyniki planowanego badania empirycznego, długa wersja artykułu stanowi pełną wersję artykułu naukowego obejmującego stosowny przegląd literatury przedmiotu, pełną prezentację badania oraz dyskusję dla uzyskanych wyników,
 • Literatura - krótka wersja artykułu - maksymalna ilość pozycji w bibliografii 10. Długa wersja artykułu obejmuje pełen przegląd literatury.

Przed konferencja zostanie opublikowana w formie elektronicznej książka abstraktowa (z numerem ISBN i DOI), która będzie dostępna na platformie wydawniczej Economic Publishing Platform. W roku 2021 zostaną także opublikowane w wersji elektronicznej książki konferencyjne w serii Contemporary Issues in Economy zawierające krótkie wersje artykułów (do 21 tyś. znaków ze spacjami), które będą indeksowane na platformie wydawniczej Economic Publishing Platform oraz w bazie RePEc (EconPapers) - Books and Chapters oraz Google Schoolar.

Książki konferencyjne z serii Contemporary Issues in Economy zostaną przekazane do CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX - SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES. Jeżeli otrzymają one akceptację zostaną uwzględnione w Web of Science database.


 • Długie wersje artykułu po konferencji, po przeprowadzeniu procesu recenzowania artykułów, będą opublikowane w jednym z następujących pism:

  • Oeconomia Copernicana - zgodnie z decyzją MNiSW z grudnia 2019 r. pismo zostało uwzględnione na liście pism punktowanych, otrzymało 70 punktów. Pismo indeksowane w bazie Scopus, Web of Science Core Collection - Social Sciences Citation Index - Current Contents Social And Behavioral Sciences | Essential Science Indicators - Impact Factor 2019: 2.128 (Quartile in Category Economics: Q2)
  • Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy - zgodnie z decyzją MNiSW z grudnia 2019 r. pismo zostało uwzględnione na liście pism punktowanych, otrzymało 70 punktów. Pismo indeksowane w bazie SCOPUS, Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  • Ekonomia i Prawo. Economics and Law -  zgodnie z decyzją MNiSW z grudnia 2019 r. pismo zostało uwzględnione na liście pism punktowanych, otrzymało 40 punktów. Pismo indeksowane w bazie Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIHPLUS
 • W planowanych po konferencji publikacjach zostaną zamieszczone artykuły, które będą spełniać wymogi edytorskie oraz uzyskają pozytywną recenzję. Kryterium klasyfikacji artykułu do publikacji w danym piśmie naukowym będą: recenzja artykułu (poziom konferencji oraz poziom redakcji danego pisma), spójność tematyczna artykułu z profilem i tematyką pisma, jakość językowa artykułu. Tematyka i profile powyższych pism są dostępne na ich stronach internetowych. Decyzja o skierowaniu artykułu do publikacji w danym piśmie jest podejmowana przez Radę Naukową konferencji. Przyjęcie artykułu na konferencję i jego uwzględnienie w książce konferencyjnej nie stanowi gwarancji publikacji artykułu w wyżej wymienionych pismach naukowych.

 • Procedura i opis procesu kwalifikacji artykułu do publikacji w piśmie naukowym:

 1. Na podstawie wstępnej oceny oraz spójności tematycznej artykułu z linią pism naukowych rada naukowa podejmuje decyzję o wstępnej kwalifikacji artykułu do publikacji w danym piśmie. Autor otrzymuje propozycję rozpoczęcia procedury wydawniczej dla długiej wersji artykułu w danym piśmie naukowym. W przypadku rezygnacji z publikacji w piśmie, dany artykuł zostaje wycofany z procesu wydawniczego, autor ma prawo do zgłoszenia artykułu do publikacji w dowolnym piśmie naukowym.
 2. W przypadku akceptacji propozycji rozpoczęcia procedury wydawniczej w danym piśmie w ramach konferencji następuje zgłoszenie artykułu do procesu wydawniczego we wskazanym piśmie.  
 3. Każdy artykuł poddawany jest procedurze recenzji zewnętrznej zgodnie ze standardem podwójnej anonimowości oraz zgodnie z procedurami wydawniczymi stosowanymi przez dane pismo.
 4. Warunkiem publikacji artykułu jest uzyskanie pozytywnych recenzji oraz spełnienie wszystkich wymagań formalnych oraz merytorycznych stosowanych przez daną redakcję.
 • W przypadku pozytywnej recenzji oraz dobrej współpracy wydawniczej z autorami, autorzy tekstów zgłaszających się w pierwszym terminie (zobacz kalendarium) mają szanse na publikację artykułów w roku 2021 oraz przed konferencją w pismach: Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economics Policy 2021, Issue 1, 2021, Issue 2 oraz Oeconomia Copernicana 2021, Issue 1, 2021, Issue 2. Jednak ze względu na proces recenzowania tekstów organizatorzy nie gwarantują wszystkim tekstom publikacji przed konferencją.
 • Konferencja jest organizowana co dwa lata, z tego względu artykułu zakwalifikowane do druku w pismach naukowych zostaną wydane w latach 2021-2022.

Conference Journals Indexed in:

wos

Social Sciences Citation Index

Current Contents Social And Behavioral Sciences | Essential Science Indicators

loga baz

Conference Proceedings

will be sent to the

CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX - SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES accessible in the Web of Science Core Collection database.

Wyszukiwarka