Ostatnie dekady można uznać za okres wyjątkowej transformacji przybierającej wymiar globalny. Jej elementami są: reorganizacja tradycyjnych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej, pojawianie się niezwykle dynamicznych globalnych rynków produktów oraz globalnych rynków finansowych, nowe warunki na rynkach pracy oraz zupełnie nowe sfery działalności gospodarczej. Zmiany te mają charakter mikro, makro oraz mezoekonomiczny.

Ewolucja ta staje się ważnym czynnikiem wpływającym na możliwości rozwoju gospodarczego każdego kraju. Te nowe realia stanowią źródło szans i poważnych zagrożeń. Przykładowo dzięki wykorzystaniu tych nowych warunków, kraje relatywnie zapóźnione gospodarczo nie muszą przechodzić przez kolejne tradycyjne fazy rozwojowe. Mają one szanse skorzystania z efektu konwergencji i dokonania swoistego skoku cywilizacyjnego.  Z drugiej strony kraje te często zmagają się z niedorozwojem infrastruktury technologicznej, intelektualnej oraz instytucjonalnej, co stanowi poważne zagrożenie dla wykorzystania potencjału tkwiącego w współczesnej globalnej gospodarce. Problemy te także nie omijają gospodarek wysoko rozwiniętych. Także ostatni globalny kryzys finansowy ukazał szereg wyzwań oraz zagrożeń wobec jakich stoją wszystkie kraje uczestniczące w globalnym życiu gospodarczym.    

Powyższe problemy są źródłem wielu dylematów, które powinny być przedmiotem uporządkowanej dyskusji naukowej. Kwestie te są źródłem refleksji zarówno dla badaczy zainteresowanych teorią ekonomii, jak praktyków gospodarczych. Niniejsza konferencja może stanowić źródło inspiracji i pomoc w pogłębianiu wiedzy oraz dyskusji dla przedstawicieli tych dziedzin. W związku z tym proponujemy następujące podstawowe zagadnienia do dyskusji:

Perspektywa makroekonomiczna:

 • polityka fiskalna krajów UE, polityka monetarna EBC oraz krajów aspirujących do strefy euro;

 • wyzwania gospodarki opartej na wiedzy;

 • rola państwa w warunkach globalizacji;

 • szanse i problemy rozwoju gospodarczego Polski oraz krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej;

 • dylematy rozwoju systemów instytucjonalnych;

 • perspektywy i uwarunkowania rozwoju rynków finansowych;

 • problemy rynku pracy w Polsce i Europie;

 • ekonometryczne modelowanie zjawisk ekonomicznych.

Perspektywa mikroekonomiczna:

 • konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw;

 • rola wiedzy we współczesnych przedsiębiorstwach;

 • funkcjonowanie poszczególnych rynków w ramach gospodarki globalnej,

 • efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstw.

Niniejsze spotkanie naukowe jest organizowane przez Instytut Badań Gospodarczych i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu przy współpracy z kilkoma wiodącymi uczelniami UE. Głównym celem konferencji jest stworzenie stałego międzynarodowego forum dyskusji oraz propagowanie idei współpracy naukowej.

Conference Journals Indexed in:

wos

Social Sciences Citation Index

Current Contents Social And Behavioral Sciences | Essential Science Indicators

loga baz

Conference Proceedings

will be sent to the

CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX - SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES accessible in the Web of Science Core Collection database.

Wyszukiwarka